Almedals Fabriker utses till pilotprojekt för ökad exploatörsmedverkan i planprocessen

Kommunfullmäktige har gett byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra fem pilotprojekt för att införa exploatörsdriven detaljplaneprocess i Göteborg. Pilotprojektet ger exploatörer möjlighet att i större utsträckning än för närvarande bidra med utredningsarbete i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Svenska Hus tillsammans med Wallenstam och Platzer är ett av pilotprojekten som fått förtroendet där syftet är att minska den totala projekttiden.

Det aktuella projektet är Almedals Fabriker som ska utvecklas med både bostäder och kommersiellt med en planerad volym om över 200 bostäder och 50 000 kvm nyproducerade kommersiella lokaler. Detaljplanearbetet planeras starta 2019. För Svenska Hus del innebär det en byggrättsvolym om ca 25 000 kvm.

Almedalsfabriker ligger utefter Mölndalsån, strax söder om centrala Göteborg. Området präglas i dag av kreativa verksamheter inom film, musik och reklamproduktion.

– Jag är stolt att vi tillsammans med Wallenstam och Platzer fått förtroendet att delta i detta pilotprojekt. Vi känner ansvar och vill verka för att fortsätta utveckla staden med både nya bostäder och nya kommersiella fastigheter, säger Daniel Massot.

För ytterligare information:
Daniel Massot, vd, Svenska Hus
010-603 93 01 daniel.massot [at] svenskahus.se

Henrik Sjölin, utvecklingsansvarig, Svenska Hus
010-603 93 20, henrik.sjolin [at] svenskahus.se