Hållbarhet

Svenska Hus har med sin långsiktighet en ambition att utveckla projekt och förvalta fastigheter hållbart över lång tid. Hållbart företagande innebär ett ansvarsfullt företagande som skapar värde. Svenska Hus ambition är att bygga och utveckla energieffektiva och hållbara hus för människor att leva och arbeta i, och är helt i linje med bolagets evighetsperspektiv.

Energieffektivitet och hållbart material
Koncernen har en ambition att bygga energieffektiva och miljöcertifierade hus. Svenska Hus ställer tydliga krav på de entreprenörer och leverantörer som bolaget anlitar för att säkerställa att fastigheterna och processerna uppfyller myndigheternas uppställda miljökrav.

Svenska Hus köper 100 procent förnyelsebar energi och äger två solparker söder om Göteborg. Solenergi är en energikälla med goda framtidsutsikter och Svenska Hus undersöker hur andra mer hållbara energikällor kan implementeras i och komplettera våra fastigheter. Koncernen har under lång tid samarbetat med Lunds universitet i flera satsningar och samhällsprojekt med syfte att utveckla nya energieffektiva byggmetoder.

Svenska Hus har till exempel byggt hus som erhållit miljöcertifieringen ˝Miljöbyggnad Silver˝ och under 2017 färdigställdes en bostadsfastighet enligt passivhusteknik.
 

Topasgatan 1 i Göteborg som har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver av Sweden Green Building Council

Socialt engagemang
Precis som miljöengagemang och god etik är nödvändigt för en långsiktigt hållbar verksamhet är det viktig att Svenska Hus är en del av samhället och dess utveckling. För att utveckla bostadsbestånd och boendemiljö krävs ibland stora sociala insatser. Svenska Hus är engagerad i flera samhällsprojekt vars syfte bland annat är att minska segregationen med fokus på boende, integration och delaktighet.